Historie klubu

Oficiální činnost Sokola v Zádveřicích byla zahájena v roce 1921.

Velkou zásluhu na jeho vzniku má pan Jan Sušila, který se 15. září 1920 na schůzi výboru přimlouvá za zřízení pobočky v Zádveřicích, neboť dosud jezdili nadšení cvičenci ze Zádveřic cvičit do mateřské jednoty Sokol Vizovice. Výbor souhlasí.

Dne 3. ledna 1921 jsou přijatí noví členové a to: Šiša Jan (nar. 1894), Mikeska Jan (nar. 1901), Kratina František (nar. 1903), Hamšíková Anna (nar. 1901).

Dne 17. 4. 1921 dochází k vyjasnění vzájemné vztahu mezi mateřskou jednotou ve Vizovicích a Zádveřickou pobočkou a to za účasti třech zástupců vizovického Sokola a 87 občanů ze Zádveřic. Tohoto dne se k členství Sokola v Zádveřicích přihlásilo 42 osob. Následovala volba starosty Sokola Zádveřice a byl zvolen Josef Rivola , jeho náměstek Nedbálek František, náčelník Šiša Jan,  vzdělavatelem Polášek František a ostatní členové výboru.

Zpočátku nevlastnila zádveřická pobočka žádný majetek.

V květnu 1921 přešli do Zádveřic z vizovické pobočky Lapčíková Marie, Hronková Františka, Hamšíková Anna, Šiša Jan, Kratina Jan, Mikeska Jan a Sklář Antonín.

V srpnu 1921 byl V Zádveřicích pořádán první dětský den – na louce u železniční trati.

Ze zápisu z 14. září 1921 se dozvídáme, že cvičí 10 mužů a 17 žen, cvičí se v církevním sále.

Ještě téhož roku byl pod hřbitovem na obecním pozemku upraven terén a postavena konstrukce z tesaného borového dřeva, na kterou byly zavěšeny kruhy a hrazda – vyrobili ji stolař Pšenčík Tomáš a kolař Vrla Jan.

1922

Zápis ze zasedání 9. 1. 1922 vizovické jednoty-zasedání se zúčastnili mimo jiné pan Jan Sušila a Josef Rivola, kteří informují, že se v Zádveřicích cvičí, pobočce schází bradla, nacvičuje se skok, mají novou hrazdu, hraje se divadlo „Štědrý večer po pěti letech“.

9. 3. 1922 se koná schůze okrskového sboru ve Vizovicích. Od Zádveřických zástupců Kudláčka Josefa a Šiše Jana zde byla vznesena kritika, že se jim nedostává výrazné podpory od vizovické jednoty.

8. 6. 1922 do Zádveřic přestupuje Holík Josef z jednoty Zlín a Hronek Jan z jednoty Přerov. Zároveň pan Šiša Jan informuje vizovickou pobočku, že v Zádveřicích jsou stále rozbroje mezi místní osvětovou komisí a sokolskou jednotou.

V srpnu roku 1922 je organizován v Zádveřicích první dětský den
25. 12. 1922 koná se okrsková schůze, které se mimo jiné zúčastnili Polášek František a Kratina František ze Zádveřic.

1923

15. 1. 1923 byla svolána v Zádveřicích valná hromada, na níž vystoupil Sušila Jan za Sokol Zádveřice a zhodnotil období od vzniku po současnost. S politováním však uvedl, že by očekával více nadšení, více cvičenců, zkritizoval to, že některým členům stačí být jen zapsán, ale více pro Sokol nedělají. Zároveň však vyzdvihl ostatní členy, kteří se aktivně zúčastňovali jak cvičení, tak i ostatního dění kolem Sokola v Zádveřicích. Cvičení se účastní 8 mužů, 8 dorostenců, 8 dorostenek, 23 žáků. 13. 6. 1923 jsou definitivně do Zádveřické pobočky přijati: Person Jan (nar. 1904), Mikesková Anna (1905), Kovaříček Jan (1904)

1925

V roce 1925 se jednalo na schůzích sokola ve Vizovicích o zřízení Župy podřevnické.
Začátkem roku 1925 přebírají sokoli od osvětové komise tento inventář: jeviště, zvonek, čtyři lavice s opěradly, pět rámů na noviny, karbidovou lampu, láhev petroleje, knihovnu a divadelní rekvizity.
V závěru roku 1925 byli z členství v pobočce vyloučení Holík Josef – kvůli veřejné agitaci při posledních volbách pro stranu komunistickou, a dále pak Holý František, který odcestoval, aniž by se odhlásil.

1928

Sokoli ze Zádveřic uspořádali 26. 8. 1928 sokolské slavnosti s průvodem a veřejné cvičení. Cvičilo 38 mužů, 8 dorostenců a dvě družstva na nářadí.
Ještě téhož roku se zúčastnili Župního sletu v Rožnově, dále pak okrskového cvičení ve Slušovicích a veřejného cvičení ve Vizovicích.
Významnou událostí pro Zádveřany se tohoto roku stala návštěva presidenta republiky T.G.Masaryka, který se krátce zastavil u budovy školy, když Zádveřicemi projížděl z Vizovic do Zlína.
Na konci roku 1928 má sokolská pobočka Zádveřice 10 žákyň, 8 dorostenců, 8 dorostenek, 8 žen a 30 mužů.
Dne 4. 12. 1928 byla zamítnuta žádost Sokola o propůjčení církevního sálu ke cvičení.

1929

Starostou Sokola v Zádveřicích je zvolen Paroulek Tomáš, zástupcem starosty se stává Statečný Josef, náčelníkem paní Štefková Františka a vzdělavatelem paní Sušilová Jaroslava.
V lednu 1929 má ve svém inventáři zádveřický Sokol: jednu americkou hrazdu, dvě vrhací koule, kruhy, sto židlí, sedm lavic s opěradly, jedno jeviště, dvě menší skříně a jednu skříň s knihami, dále pak nějaké divadelní drobnosti.
V dubnu tohoto roku hrají sokoli divadelní hru Gazdina roba ve slováckých krojích.
Svou knihovnu prodali Sokoli obci Zádveřice závěrem roku 1929 a to za částku 1350 Kč.

1930

Zádveřická pobočka má 33 členů.
Bylo stanoveno, aby se zástupci ze Zádveřic zúčastňovali schůzí ve Vizovicích a naopak. K tomuto byli pověřeni Jandík František a Kratochvíl Otakar.

1932

4. 3. 1932 zemřel ve Vizovicích Kratochvíl Otakar, který dělal nápovědu při divadelních hrách
2. 10. 1932 – vizovický okrsek pořádá štafetový běh, start je v 8.00hod z Trnavy.
Trasa je z Trnavy přes Slušovice, Zádveřice, Vizovice, Lhotsko, Bratřejov, Ublo, Lutoninu a cíl ve Vizovicích na sokolovně.

1934

Koná se dne 28.10.1934 „Cyklistická župní štafeta. Účastní se 3 obce : Vizovice s pěti závodníky, Zádveřice se třemi a Trnava má jednoho cyklistu.
Trasa : start je od vizovické sokolovny, dále pak přes Lhotsko, Bratřejov, Ublo, Lutoninu, Jasennou, Syrákov, Všeminu, Neubuz, Trnavu, Slušovice, Zádveřice a cíl je opět u sokolovny ve Vizovicích.

1936-1937

Náčelnicíc je Hurtová Fanynka, členkou pak paní Božena Polášková (1910) s maželem Ignácem (1908).
Další známi členové z tohoto roku jsou Skokan Josef (1916) a jeho žena Lýdie (1915), Vik František st., manželé Josef a Františka Kudláčkovi se syny Ladislavem a Josefem, Mikesková Marie, Tomanec Ladislav a Jaroslav.
Pan Josef Skokan v tomto roce založil fotbalový klub, dále pak cvičil žáky, muže i dorostence. Jeho manželka působila v ženském oddíle, kde cvičila dorostenky a také hrála na ochotnickém divadle. Sokoli cvičili 2xtýdně.
Dne 22.2.1937 zemřela žena spoluzakladatele sokolských myšlenek paní Renata Tyršová

1938-1939

Desátý ročník všesokolského sletu byl zahájen 29. května 1938, jeho hlavní dny se konaly 3-6 července. Cvičilo se i v červnu. Mezi třiceti tisíci muži a dvaapadesáti tisíci ženy cvičili i sokoli ze Zádveřic – a to pan Kolaja Karel, Řeha Josef, Polášek Ignác, Vik Josef st.
Členkami zádveřického sokola jsou z tohoto roku známé : Marie a Emílie Poroulkovi a Libuše Kolajová
24. září 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace
15.3.1939 – je obsazena naše republika hitlerovskými vojsky
13.10.1939 – je vyhlášen zákaz konání veřejných cvičení
18.10.1939 – vyzývá Obec sokolské župy všechny své jednoty a pobočky ke kázni a klidu
15.12.1939 – přichází přípis a to zákaz veškeré formy zábavy, včetně divadelních her a silvestrovských večírků.

1941

Zlomový rok pro Sokolskou obec se stal 12. říjen 1941, kdy byla rozpuštěna a veškerý její majetek byl zabaven.
Za druhé světové války se začal tvořit fotbalový klub SK Zádveřice, z té doby jsou známí fotbalisté: Gerža Jiří, Stojan Zdenek, Mikeska František, Holík Zdenek, František a Miroslav Rafajovi, Tomáš Paroulek, Person Jaroslav, Rafaj Luboš.

1945

Po okupaci 20. června 1945 zahájila jednota Sokol Zádveřice opět svoji činnost, k tomuto datu činil zůstatek v pokladně 500Kč.
Na základě Benešových dekretů ze dne 21. 6. 1945 byl v Zádveřicích zkonfiskován majetek rodiny Bockových a to rodinný dům č. popisné 152, ke kterému patřili hospodářské budovy a pozemky o rozloze cca 2 ha.
Majitelem zkonfiskovaných nemovitostí se stává Místní národní výbor, který jej pronajal Tělovýchovné jednotě Sokol Zádveřice.
Koncem léta 1945 začínají první úpravy, vznikl tělocvičný sál.
Dne 24. června 1945 se konala slavnost, díky níž se podařilo získat do sokolské pokladny částku ve výši 70.367Kč.
V tomto poválečném období se místní ochotníci se Sokola zaměřili především na divadelní činnost, zúčastňovali se i ochotníci z obcí Jasenné a Rakové.
Sokolská zahrada se začíná hojně využívat na většinu akcí např. dožínky, stavění a kácení máje, taneční zábavy, sokolské výlety. Sokoli cvičili na bradlech. Čestným starostou místní jednoty se v tomto roce stal Statečný Josef.

1946 – 1947

V těchto dvou letech byl hospodářem František Vik. V roce 1946 byl velmi pozitivní a budovalo se potřebné zázemí pro činnost Sokola.

1947

Na sokolský slet do Prahy měli odjet muži a dorostenci, ale kvůli nedostatku potravinových lístků a návazně na to nedostatku jídla pro ně, se účast v Praze zrušila. V tomto období panovalo velké sokolské nadšení. Na sokolské zahradě se vybudovaly tři prodejní boudy a taneční kolo i s pódiem pro muzikanty. Plány na stavbu zhotovil zlínský architekt pan Adámek, stavitelé dřevěných budov byli Absolon Jiří a tesaři Tomeček Jan a Hurta František.
Vzhledem k tomu, že nebyl dostatek finančních prostředků, uspořádala se sbírka a byla nečekaně úspěšná – vybralo se dvě stě tisíc korun, našli se i dárci, kteří věnovali částku deset tisíc a to pan Tomanec Antonín a Statečný Josef.

1948

Hospodářem je pan Tomanec Antonín.
V Praze se koná všesokolský slet, kterého se zúčastnili i Sokoli ze Zádveřic. Odjelo 17 žen a 11 mužů, vedoucí výpravy byla paní Polášková, šest žen si nechalo u této příležitosti ušít kroj v krejčovské dílně ve Zlíně, pro muže je ušil místní krejčí pan Paroulek Tomáš, a chybějící kroje se vypůjčily. Jelikož šlo o poválečné období museli Sokoli cestovat za svým vystoupením do Prahy v otevřených vozech (zvaných dobytčí).
V tomto roce se začíná v Zádveřicích budovat hřiště pro fotbal, je založen fotbalový klub SK Zádveřice, který vystavil dlužní úpisy ve výši padesát a sto korun a prodával je svým příznivcům, aby získal dostatečné finanční prostředky na vybudování tohoto hřiště. Hospodářem je pan Tomanec Antonín.
Za velké podpory všech generací se začíná  budovat i koupaliště o rozměrech 30x15x3 metry a to za východní branou fotbalového hřiště na levém břehu potoka, na louce. Hráze se stavěly z vykopané hlíny, na potoce bylo zbudováno stavidlo, odtud pak byla vedena voda do koupaliště potrubím. Práce trvaly několik dlouhých měsíců. Třetina koupaliště byla vydlážděna betonovými dlaždicemi a břehy zpevněny drny. Organizační záležitosti si vzal za své pan Kolář Klement.

1949

V tomto roce hrál Sokol Zádveřice fotbal ještě na hřišti ve Vizovicích. Postupně se začaly splácet dlužní úpisy vystavené v předchozím roce. Jelikož již v tomto roce bylo hotovo taneční kolo, byla zorganizována „červencová noc“. Druhé taneční kolo – dřevěný parket, bylo zapůjčeno ve Vizovicích. Hlavními organizátory této zábavy byl Vik František a Mikeska František. Podařilo se jim zajistit tři muziky a to dechovku, jazz z Horní Lhoty a cimbál z Vizovic spolu s vypravěčem Gustavem Imrýškem. Občerstvení zajistily ženy, které se snažily vybrat obchůzkou po vesnici dům od domu co nejvíce „naturálií“, z nich pak toto občerstvení připravily a následně prodávaly. Zábava se vydařila i díky nádhernému počasí, prodalo se 1280 vstupenek a zisk pro Sokol byl 40 tis. korun.

1950

V roce 1950 se starostou sokola stává Statečný Josef, místostarostou Kudláček Josef, hospodářem je pan Kratochvíl Radoš.
Celkem bylo evidovaných 56 členů, přesto cvičí více cvičenců a to 24 žaček, 14 žáků, 7 dorostenců, 12 dorostenek, 8 žen a 3 muži. Roční příspěvek činí 40 korun.
Začátkem padesátých let se v přízemí rodinného domu č.p. 152 zřídila tělocvična. Cvičili zde mladí, dozor jim dělali pánové Zrník Josef, Skokan Josef, Vacula Stanislav a Kudláček Ladislav. Patro sloužilo k ubytování – většinou bylo pronajímáno správcům objektu a zahrady, i s jejich rodinami.
V létě tohoto roku začalo provizorně sloužit vybudované koupaliště. Vzhledem k tomu, že nenechavé a nezbedné děti začaly ničit břeh koupaliště vytrháváním drnů, začal se stav koupaliště zhoršovat, byly porušeny hygienické předpisy. Koupaliště definitivně zničila povodeň, obnoveno již nikdy nebylo. Definitivně bylo zasypáno v sedmdesátých letech při stavbě silnice.
V průběhu roku 1950 mění fotbalový klub SK Zádveřice název na Tělovýchovná Jednota Sokol Zádveřice.
Vzniká také tradice „Turnaj starých pánů“. Na tento turnaj se pozvala dvě až tři mužstva z okolních obcí. Vždy se našli „fotbaloví veteráni“, kteří chtěli ukázat, že fotbal hrát uměli a umí, zároveň se setkali staří známí „soupeři“ a dobře se u tohoto pobavili. O diváky nikdy nouze nebyla.

1951

Starostou sokola je zvolen Radoš Kratochvíl, místostarostou Statečný Josef, v letech 1951-1952 je hospodářem Kolaja Karel, členové výboru se postupně mění a i když někteří svoji činnost ukončili, pomáhají však dále.

1952

Starostou je Řeha Josef, místostarostou Kratochvíl Radoš, druhou náčelnicí Vaculová Marie. V tomto roce dochází v hospodaření k rozdělení na fotbalisty a sokoly. Pokladníkem fotbalistů je zvolen Stojan Zdenek a pokladníkem sokolů Skokan Josef.

1953

Hospodářem je pan Janíček Oldřich a v letech 1956-1957 je hospodářem Daněk Alois.
V polovině padesátých let byl zorganizován taky turnaj „jedniček“. Zúčastnili se vynikající kluby a to Rudá hvězda Gottwaldov, vojenská jedenáctka z Piešťan, fotbalisté z Želechovic a Zádveřic. Doprovodným programem byla módní přehlídka, hrál velký vojenský orchestr. Bohužel počasí moc nevyšlo – pršelo.

1955 

Sokol Zádveřice má k dispozici tato cvičební nářadí: velká bradla, hrazdu, koně, žíněnku koženou, pérový můstek, pingpongový stůl, soupravy výzbroje pro oddíl kopané. V polovině tohoto roku se na sokolské zahradě koná ukázka spartakiádních skladeb. Prostná a gymnastická cvičení předvádí i členové bývalého Sokola jak muži, tak i ženy.
U příležitosti tradičního „turnaje starých pánů“ zorganizovali chlapi slavnostní průvod – na bryčce tažené párem krav jel sudí, za ním na voze taženým koňmi jeli fotbalisté, na hřišti byl připraven sud piva i s pípou, všichni hráli s velkým zápalem.  Byla to velká zábava pro diváky i hráče.
V polovině roku 1955 se koná na sokolské zahradě ukázka spartakiádních skladeb. Prostná a gymnastická cvičení předvádí i členové bývalého Sokola muži i ženy.

1956

Hospodářem v tomto roce je pan Alois Daněk.

1957
je stanoven výbor TJ Sokol Zádveřice a má cca 73 členů.
předsedou se stává Jaroslav Šťasta, místopředsedou Jan Nedbálek, náčelníkem Josef Vacula, náčelnicí Marta Řehová, hospodářem je Oldřich Kolář, organizační pracovník Svatopluk Jandásek, kulturní pracovnice Olga Maršálková, matrikář Josef Zrník, zdravotník Jaroslav Kudláček. V revizní komisi je Světlík Ladislav a Radoš Kratochvíl, kandidáti výboru jsou pak Marie Vaculová, Věra Statečná, Irena Kudláčková

1959
TJ Sokol Zádveřice nechal zpracovat rozpočet na generální opravu budovy sokolovny. Vzhledem k tomu, že náklady byly ve výši 96tis. korun, oprava se nemohla uskutečnit. Hledalo se jiné řešení, které se našlo až v roce 1966

1965

V tomto roce se místní fotbalisté rozhodli uspořádat turnaj proti „Baníku Ostrava“
Mužstvo Baníku Ostrava tvořili místní chlapi, kteří pracovali na uhelných dolech v Ostravě. Utkání předcházel slavnostní průvod, fotbalisté jeli na voze taženém koňmi, kočí byl pan Hronek. Místní rozhlas zval všechny na toto mimořádné utkání. Vyhrál „Baník Ostrava“, k tanci a poslechu hrála hudba z Kostelce.

1966

Předsedou TJ Sokol Zádveřice se stává Karel Vík.
Budova sokolovny je pronajata místnímu zemědělskému družstvu, které budovu postupně opravilo.
Bohužel, pronájem družstva působí potíže fotbalistům, kteří se museli spokojit jen s jednou místností, která jim sloužila na šatny. Začaly se tedy stavět venkovní šatny, o exteriér sokolovny se zasloužil především dlouholetý hospodář pan František Kudláček, dále pak Svatopluk Jandásek a Karel Vik se svým synem Ivo Vikem. Cvičitelem a hlavním organizátorem různých kulturních akcí je v tomto roce pan Josef Vacula (nar. 1933)

1980

Na Sokolské zahradě se dne 1. 6. 1980 konala oslava Mezinárodního dětského dne. Pro děti a jejich rodiče bylo uspořádáno sportovní odpoledne. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, hod granátem, hod míčkem na terč aj. Cvičenci, kteří v tomto roce nacvičovali spartakiádu, předvedli své skladby, pozvali si i cvičence z Vizovic. Zádveřané tak viděli skladby mladších a nejmladších žáků, rodiče s dětmi, dále pak skladby dívek a žen. Po skončení cvičení hrála k tanci i poslechu hudební skupina ze Všeminy.